Voorwoord

Bij het samenstellen van dit boek is als uitgangspunt genomen de eenheid van de Schriften, zoals deze - onder inspiratie van Gods Geest - door Joodse profeten, apostelen en evangelisten tot ons zijn gekomen in het Oude- en Nieuwe Testament.

De Schriften spreken zichzelf niet tegen, maar bevestigen en verklaren elkaar. In het Nieuwe Testament wordt bevestigd, ontvouwd en veelal vervuld, wat in het Oude Testament staat geschreven.
Zo zijn de woorden van de Heere Jezus gebaseerd op de Thora, de Profeten en de Geschriften, waaronder dikwijls letterlijke citaten. Ook in de Handelingen der apostelen en in de brieven van de apostel Paulus komen veel citaten en aanduidingen uit het Oude Testament voor.

De Heere Jezus zegt in Johannes 5:39: “Onderzoekt de Schriften; want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. In Lukas 24:27 staat geschreven: “En begonnen hebbende
van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was”. Dit boek beoogt niets anders dan door de Schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is.
Ik ben daarbij uitgegaan van de teksten in het Oude Testament, die verwijzen naar of duiden op de eerste of de tweede komst van de Messias. Uitgaande van deze teksten is gezocht naar teksten in het Oude en Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben. Gerelateerde teksten kunnen duiden op reeds vervulde of nog onvervulde profetieën.

De teksten in het Oude Testament, die het onderwerp van deze studie vormen, zijn in vet gedrukt tegen een licht grijze achtergrond. Deze teksten zijn door mij op twee manieren benaderd, zowel uitgaande van het Oude Testament , als uitgaande van het Nieuwe Testament. Door deze benadering worden twee soorten Messiaanse teksten ontdekt, die ik “direct” en “indirect” zou willen noemen. De directe teksten zijn zonder de wetenschap van het Nieuwe Testament te herkennen als zijnde Messiaans. De indirecte teksten zijn alleen als Messiaans te herkennen met de kennis van het Nieuwe Testament. Om het onderscheid tussen direct en indirect in het boek aan te geven, zijn de directe teksten cursief gedrukt. De indirecte Messiaanse teksten kunnen weer onderscheiden worden naar teksten die betrekking op voorzeggingen, beloften, ceremonieën, aanduidingen, en aanhalingen uit het Oude Testament door de Heere Jezus en de apostelen, welke in het Nieuwe Testament nader verklaard worden. Deze onderscheidingen worden in dit boek niet expliciet behandeld.

De typologie heb ik in deze studie niet aan de orde gesteld. De geïnteresseerde lezer verwijs ik naar o.a. het boek van C.H. Spurgeon “Christ in the Old Testament” (engels).
Dit werk is tot stand gekomen met een gedurig gebed om wijsheid en leiding van de Heilige Geest.
Teksten die direct met elkaar verband houden, zijn meestal in hun geheel afgedrukt, hoewel vanwege de hoeveelheid, ook daarin een keuze moest worden gemaakt. Het was steeds een worsteling om de juiste keuzes te maken. Ik pretendeer dan ook niet dat er geen betere keuzes mogelijk zijn. Om de omvang van het boek te beperken, is een groot aantal teksten die direct of indirect verband houden met de gekozen teksten uit het Oude Testament of uit het Nieuwe Testament, onder de desbetreffende perikoop als referentietekst vermeld.

Bij de samenstelling van het boek is gebleken hoe opvallend groot het aantal teksten uit het Oude Testament is, die betrekking hebben op het toekomstig Koninkrijk van de Messias, de ontferming van God over en de bekering van Israël en op de terugkeer van Israël naar het beloofde land. Deze teksten zijn in een afzonderlijke bijlage genoemd. Zo nodig wordt hiernaar verwezen door middel van een speciaal teken, zoals b.v. #1.

Ook voor de heidenen (ongelovigen) staan er veel beloften in het Oude Testament, die zowel betrekking hebben op het heden als op het toekomstig Koninkrijk. Het ging mij in de eerste plaats niet om de uitleg van al deze teksten, al zou de groepering van bepaalde teksten daarop kunnen duiden. Uitgangspunt was, dat de Schrift zichzelf verklaart onder de leiding van de Heilige Geest.

Gaarne wil ik mijn dank uitspreken aan professor dr. W.H. Velema, die ik gevraagd heb van dit boekwerk kennis te nemen. Zijn waarderende woorden voor dit werk heb ik op hoge prijs gesteld en ook zijn meedenken in de problematiek van “directe “en “indirecte” Messiaanse teksten zijn voor mij heel waardevol geweest. Naar zijn mening zou dit boek zeker ook in handen moeten komen van predikanten en studenten theologie.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan drs. G. Herwig, Hervormd predikant te Nunspeet en docent aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort, en Ton Stier, directeur van de stichting “Israël en de Bijbel”, voor het kritisch meelezen van de tekst. Zij hebben mij geholpen met hun correcties en aanvullingen en ook morele steun gegeven. De onvolkomenheden die zijn gebleven, zijn voor mijn rekening. Ook evangelist Dato Steenhuis dank voor zijn meelezen en stimulans om dit werk uit te geven. Ook zij die mij assistentie verleend hebben bij het vertalen van de Engelse en Hebreeuwse tekst, het proeflezen van de tekst, het oplossen van computertechnische problemen, het typesetten en het maken van de layout bedank ik hierbij zeer hartelijk.
Voor geïnteresseerden is de uitgave ook beschikbaar in een Engelse en Hebreeuws-Engelse uitgave.

Veenendaal, maart 2009.
Hendrik Schipper
                

Algemene informatie

Auteur: Hendrik Schipper
Hardcover gebonden,
418 pag.
ISBN/EAN 978-90-812183-1-3
Prijs: € 17,50

Download een digitaal inkijkexemplaar om kennis
te maken met dit boek.  

Inkijkexemplaar 

Bestel het boek online en
u heeft het binnen enkele dagen in huis.

Bestellen