Recensie:
“Als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd”
Hendrik Schipper
Boaz זב Multi media
ISBN 978-94-91382-14-7
622 pagina’s
€22,50

Iedere serieuze gelovige zal vroeg of laat nadenken over zijn of haar doop en dan geconfronteerd worden met grote verschillen van inzicht. In het oog springt natuurlijk het grote verschil tussen de kinderdoop en de volwassendoop. Er wordt ook gesproken van besprenging naast de doop door onderdompeling. Is dat een verschil in vorm en leeftijd of is er een dieper verschil? Vragen waar ieder wedergeboren persoon over na moet denken wanneer hij zijn geloof serieus wil nemen en de weg van de Heer wil zoeken om Hem gehoorzaam te zijn. De doop is immers een instelling van de Heer zelf!
Punt is dat de meeste gelovigen in een bepaalde traditie staan, die soms al honderden jaren oud is, namelijk die van hun kerk en daar lopen allerlei en velerlei vooral emotionele lijnen die de verwarring compleet maken en niet zelden ontmoedigen om echt de Bijbel te bevragen op dit punt. Hendrik Schipper heeft dat wel aangedurfd en is gaan nadenken en studeren op de vragen die rond de doop spelen. Het resultaat is een zeer omvangrijk boek, niet een boek dat je achter elkaar doorleest maar dat als een alomvattend handboek gezien mag worden waar ongeveer alle aspecten die rond dit thema spelen aan de orde komen.
De lezer vindt informatie over alles wat de Bijbel schrijft met betrekking tot de doop. Het verschil tussen kinderdoop en doop op belijdenis blijkt niet een verschil in vorm en leeftijd te zijn, maar er gaapt een wereld van verschil in theologie. Deze verschillen worden door Hendrik Schipper uitgediept in de hoofdstukken over Het Nieuwe Verbond, Het verbond der genade en natuurlijk de verbondstheologie, die blijkt overigens van zeer recente datum te zijn! Deze theologie heeft dikwijls ook de relatie tot Israël veel schade berokkend.
De Bijbelse informatie over de doop wordt al snel gevolgd door de verschillen in doopcultuur te bespreken. Hoe werd in de eerste eeuwen van de kerk de doop toegepast? Overduidelijk zonder precedent blijkt, volgens de auteur, de doop op belijdenis door onderdompeling te zijn geschied. Waarin vindt dan de kinderdoop of besprenging haar oorsprong en bestaansrecht? De schrijver zelf komt uit de reformatorische traditie en is binnen die kerk ook als ambtsdrager actief en betrokken geweest. Hij blijkt dan ook zeer goed ingevoerd in deze zaken en schrijft hier met groot inzicht over. Zijn persoonlijke inzichten blijken gekanteld te zijn en zo is hij gekomen tot het inzicht dat de doop op belijdenis de Bijbelse norm is, dat verhult het boek niet.
Een ander en belangrijks aspect is dat de schrijver onderzocht heeft of er sporen zijn in de kerkgeschiedenis die ervan getuigen dat er naast de officiële kerkleer, waarin de kinderdoop meer en meer regel werd, ook tekenen zijn van een ander spoor, waarin juist de doop door onderdompeling gehandhaafd bleef. Die blijken best veelvuldig en breed te zijn, helaas werden deze gelovigen niet zelden vervolgd en op gruwelijke wijze gedecimeerd te worden. Je leest dat met tranen in je ogen. Hoewel de term Baptist van later datum is, kun je veel van het Baptisme bij hen terug vinden.
De uitgangpunten van de schrijver zijn helder. Feitelijk daagt hij predikanten en theologen die voorstander zijn van de kinderdoop uit hun eigen theologie te toetsen aan Gods woord. Ik betwijfel of die de handschoen durven op te pakken. Toch denk ik dat juist zij er wijs aan doen dit boek aan te schaffen. Het is een waardevol boek voor alle gezindten, omdat alle aspecten die rond de doop spelen aan de orde komen. Theologen, predikanten en raadsleden, van welke kerkkleur, ook zouden dit boek als naslagwerk in hun bibliotheek moeten hebben. En iedere serieus gelovige zou zijn eigen visie op de doop moeten toetsen, het is een instelling van de Heer zelf, doe ik naar Zijn wil?
Ds. Henk Schouten